slide-4.jpg

Informacje...

 Regulamin Rekrutacji

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

w roku szkolnym 2018/2019

opracowany w oparciu o:

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

- Zarządzenie nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.

I. Podstawa prawna działania komisji:

Art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59)

II. Powołanie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

1.Przewodniczący – mgr Angelika Duda

2.Członkowie:

  • mgr Dominika Pasoń-Kozik – nauczyciel biologii
  • mgr Halina Tischner – nauczyciel matematyki
  • mgr Ewelina Pogwizd – nauczyciel przedmiotów informatycznych

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

III. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w systemie rekrutacji elektronicznej.

IV. Sporządzanie list przyjętych do poszczególnych szkół w Zespole nastąpi zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego:

Technikum kształcące w zawodzie: Technik ogrodnik - 30 uczniów

Technikum kształcące w zawodzie: Technik informatyk - 30 uczniów

Technikum kształcące w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych - 30 uczniów

Technikum kształcące w zawodzie: Technik obsługi turystycznej - 15 uczniów

Technikum kształcące w zawodzie: Technik leśnik - 30 uczniów

Technikum kształcące w zawodzie: Technik mechanik - 15 uczniów

Technikum kształcące w zawodzie: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 15 uczniów

Technikum kształcące w zawodzie: Technik ekonomista - 15 uczniów

Szkoła branżowa I stopnia: wielozawodowa (m.in krawiec, tapicer) - 30 uczniów

Szkoła branżowa I stopnia: stolarz - 30 uczniów

Szkoła branżowa I stopnia: murarz-tynkarz - 15 uczniów

Szkoła branżowa I stopnia: ogrodnik - 15 uczniów

V. Listy kandydatów przyjętych do szkoły ustalane są na podstawie sumy punktów.

Przyjęcia do klas według listy rankingowej.

VI. Przedmioty z których oceny podlegać będą przeliczeniu na punkty:

- język polski, matematyka, język obcy, max(informatyka lub zajęcia techniczne)

Technikum kształcące w zawodzie: Technik informatyk

Technikum kształcące w zawodzie: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technikum kształcące w zawodzie: Technik ekonomista

Technikum kształcące w zawodzie: Technik mechanik

- język polski, matematyka, geografia, język obcy

Technikum kształcące w zawodzie: Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum kształcące w zawodzie: Technik obsługi turystycznej

- język polski, matematyka, biologia, język obcy

Technikum kształcące w zawodzie: Technik leśnik

Technikum kształcące w zawodzie: Technik ogrodnik

- język polski, matematyka, informatyka, zajęcia techniczne

Szkoła branżowa I stopnia

VII. Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Maksymalna liczba punktów wynosi 200:

1) punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

2) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 72 punkty, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

a) celujący – 18 punktów

b) bardzo dobry – 17 punktów

c) dobry – 14 punktów

d) dostateczny – 8 punktów

e) dopuszczający – 2 punkty.

3) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 18 punktów, przy czym:

a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim :

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty;

e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - 4 punkty,

- krajowym - 3 punkty,

- wojewódzkim - 2 punkty,

- powiatowym - 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - przyznaje się po 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - przyznaje się 20 punktów,

- bardzo dobrym - przyznaje się 18punktów,

- dobrym - przyznaje się 13 punktów,

- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

7). W przypadku zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

8). W przypadku zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym - przyznaje się 20 punktów;

- bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

- dobrym - przyznaje się 13 punktów;

- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;

- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

VIII. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - od 22 do 26 czerwca 2018 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 29 czerwca 2018 r. godz.12.00

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - do 03 lipca 2018 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - do 09 lipca 2018 r. godz.12.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - do 10 lipca 2018 r. godz. 12.00

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole - 11 lipca 2018 r.

Rekrutacja uzupełniająca od 11 lipca do 23 sierpnia 2018 r.

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

- świadectwo ukończenia gimnazjum,

- zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

- zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.